Privatumo politika


Apie šią privatumo ir slapukų politiką

Šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Privatumo politika) pristatome https://vbauza.lt/ (toliau – Svetainė) svetainės lankytojų (toliau – Lankytojai arba Jūs) asmeninių duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas, bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turi Svetainės lankytojai.

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi interneto svetainėje www.modernierdve.lt, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, mes apgailestaudami prašome nesilankyti mūsų Svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Duomenų valdytojas


Svetainės savininkas ir valdytojas yra VšĮ Vita Magna, juridinio asmens kodas 304495135, buveinės adresas Peteliškių g. 22-17, LT-01213 Vilnius (toliau – Įmonė arba mes).

Duomenų valdymo tikslai ir duomenų valdymo teisinis pagrindas


Savininkas renka ir tvarko asmens duomenis vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

Duomenų valdytojas tvarko Lankytojų asmens duomenis šiais pagrindais:

 • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami Svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą; Duomenų valdytojui vykdant ūkinę-komercinę veiklą ir pan.);
 • sutarčių, susitarimų, sąskaitų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
 • tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

Duomenų valdytojas siekia, taikant visas protingas technines ir administracines priemones, užtikrinti Lankytojų asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą, naudojantis Svetaine ir joje esančiu turiniu.

Kokius duomenis tvarkome ir kodėl?


Jums lankantis ir naršant mūsų interneto svetainėje, svetainių lankymo statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais Duomenų valdytojas tvarko šiuos nuasmenintus duomenis: IP adresas, MAC adresas, apsilankymo data, trukmė, lankyti puslapiai, naršymui internete naudojami įrenginiai ir programos ir pan. Be to, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia – Google Analytics. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį. Plačiau apie slapukus rasite šio dokumento vėlesniuose skyriuose.

Asmens duomenų tvarkymas išrašant sąskaitas – faktūras ir kitus apskaitos dokumentus

Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už prekes ir (ar) paslaugas. Mes tvarkome šiuos duomenis, tam, kad užtikrintume teisingą mokestinių prievolių įgyvendinimą, apskaitos dokumentų išrašymą, deklaravimą valstybinėms institucijoms bei galėtume jums išrašyti ir administruoti apskaitos dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas-faktūras, kai įsigyjate mūsų paslaugas.

Šių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas pagal teisės aktuose mums nustatytas prievoles.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?


Duomenų valdytojas tvarko:

 • Jūsų pačių pateiktus duomenis, kai Jūs bendraujate su Duomenų valdytoju, naudojatės jo teikiamomis paslaugomis, turite teisinių santykių su Duomenų valdytoju, pavyzdžiui, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją, perkate paslaugas, ir kt.;
 • duomenis, kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką, užsiprenumeruojate naujienlaiškį ar apsilankote mūsų interneto svetainėje) ir kt.;
 • duomenis, kurie gaunami iš teisėtų šaltinių – viešųjų registrų ir valstybinių informacinių sistemų, sutarties šalių ir kontrahentų (pvz., duomenys apie sutarties šalies atstovus, darbuotojus, kt.), įdarbinimo paslaugų teikėjų, viešų profesinių socialinių tinklų, viešų duomenų bazių, trečiųjų asmenų, kitų teisėtų šaltinių.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir renkamų asmens duomenų kategorijos

Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (klientas, Svetainės lankytojas ir t. t.) ir kaip su Duomenų valdytoju bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t. t.), Duomenų valdytojas gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpį mes nustatome remdamiesi tokiais principais:

 • kiek laiko tokios informacijos reikia tikslams, dėl kurių ji buvo surinkta ir tvarkoma;
 • kiek laiko tokios informacijos reikia mums vykdant mums taikomus teisinius reikalavimus;
 • kiek laiko tokios informacijos reikia mums vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus;
 • kiek laiko Jūs mums leidote (savo sutikimu ar kitaip) naudoti tokią informaciją apie Jus.


Asmens duomenų saugojimo terminus mes detalizuojame šioje Politikoje arba atitinkamos asmens duomenų kategorijos privatumo pranešimuose ar politikose. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;
 • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.


Kaip užtikriname Jūsų duomenų saugumą


Siekdamas apsaugoti Jūsų duomenis, Duomenų valdytojas imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Duomenų valdytojo paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Duomenų valdytojas yra įsidiegęs technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

Jūsų pareigos


Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Duomenų valdytojui pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio asmens duomenų pateikimo.

Jūsų teisės


Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:

Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu valdasbauza@yahoo.com.


Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.


Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu valdasbauza@yahoo.com.

Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:


Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu valdasbauza@yahoo.com.


Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):


Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu valdasbauza@yahoo.com.

Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu valdasbauza@yahoo.com.
Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

Informacija apie naudojamus slapukus


Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atskirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

Duomenų valdytojas naudoja žemiau nurodytus slapukus pagal jų kategorijas.

Būtinieji slapukai

Būtinieji slapukai yra būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio.

Duomenų valdytojas https://vbauza.lt/ svetainėje naudoja šiuos būtinuosius slapukus:Funkciniai slapukai


Naudojant šiuos slapukus Lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba Lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.

Duomenų valdytojas https://vbauza.lt/ svetainėje nenaudoja funkcinių slapukų.

Našumo slapukai


Našumo slapukai naudojami norint suprasti ir analizuoti pagrindinius svetainės našumo indeksus, kurie padeda užtikrinti geresnę lankytojų patirtį.

Duomenų valdytojas https://vbauza.lt/ svetainėje naudoja šiuos našumo slapukus:


Analitiniai slapukai


Analitiniai slapukai mums parodo, ar Lankytojas jau buvo lankęsis Svetainėje. Šie anoniminiai slapukai padeda mums sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti Svetainėje vykstančius nesklandumus ir pan.

Duomenų valdytojas https://vbauza.lt/ svetainėje naudoja šiuos analitinius slapukus:

Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai


Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai leidžia užfiksuoti vartotojo apsilankymą Svetainėje, puslapiuose, kuriuose lankėsi prieš tai, ir nuorodas, kurias sakė.

Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas neleidžia trečiosioms šalims reklamuoti savo gaminių ir paslaugų savo Svetainėje.

Duomenų valdytojas https://vbauza.lt/ svetainėje nenaudoja reklamos ir tikslinės rinkodaros slapukų.

Slapukų atsisakymas ir blokavimas


Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai.

Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė.

Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti naršyklių gamintojų internetinėse svetainėse.

Visgi, jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.

Vartotojas savo slapukų pasirinkimus gali keisti:

Slapukų nustatymai

Baigiamosios nuostatos


Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.

Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu valdasbauza@yahoo.com.
Ši Privatumo politika taikoma nuo 2022 m. sausio 20 d.